ترسهایی که بین عموم مردم وجود دارد!

ترس از پیر شدن
ترس از تاریکی
ترس از مرگ
ترس از شکست مالی
ترس از میکروب
ترس از ارتفاع
ترس از صمیمیت بیش از حد!
ترس از تنهایی
ترس از صحبت در جمع
بستن